Průvodce katastrem nemovitostí

04.12.2019

Kdo by měl nahlížet do katastru nemovitostí? Každý, kdo si plánuje pořídit nemovitost. Z katastru nemovitostí lze zjistit, kdo je skutečným vlastníkem dané nemovitosti či zda na ní nevázne věcné břemeno nebo zástavní právo.

Katastr nemovitostí obsahuje nejen informace o právech, která se k nemovitosti vážou, ale i informace o poloze, geometrické podobě a umístění nemovitosti. Údaje evidované v katastru nemovitostí jsou přístupné každému. Bezplatně do něj lze nahlížet již od roku 2004 přes internetovou aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí, která je vedena Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Skrze tuto aplikaci dohledáte základní informace o nemovitosti, jako jsou jméno, příjmení a bydliště vlastníka, výměra, číslo parcely, číslo listu vlastnictví či informace o zástavním právu. Pro vyhledávání stačí znát název obce, katastrálního území, kde se nemovitost nachází, název ulice a číslo popisné, číslo parcely, stavby nebo bytové jednotky.

Co je to výpis z katastru nemovitostí neboli list vlastnictví? Je to právně závazný dokument prokazující stav nemovitosti. Výpis je potřeba především při prodeji nemovitosti. Tento dokument z katastru nemovitostí nelze získat bezplatně. Je možné ho sehnat za poplatek při návštěvě katastrálního úřadu, na kontaktních místech veřejné správy Czech POINTu, poště, obecním či krajském úřadě nebo také u notáře. O výpis lze požádat písemně katastrální úřad, který vám dokument zašle opět po uhrazení poplatku. Dále můžete získat výpis elektronicky, rovněž za poplatek, a to skrze internetovou aplikaci Dálkový přístup, jež je taktéž spravována Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Co a jak se vkládá na katastr? Vklad, záznam a poznámka - tři druhy zápisů, které se rozlišují podle toho, co má být do katastru nemovitostí zapsáno. Vkladem se zapisuje vznik, změna nebo zánik vlastnického práva, práva stavby, věcného břemene, zástavního práva, zákazy převodu nemovitosti či nájem. Poznámkou se zapisuje probíhající soudní a jiná řízení, která souvisejí s danou nemovitostí.

Podkladem pro zápis práva do katastru nemovitostí je smlouva, s níž je vždy podáván i návrh na vklad. Návrh standardně podává jedna ze smluvních stran písemně poštou, elektronicky nebo na příslušném katastrálním úřadě, kde při vkladu zaplatí i poplatek, který činí 1.000,-Kč. Poplatek lze uhradit také kolky. V návrhu musí být uvedeny základní údaje účastníků řízení. Dále musí být v návrhu uvedeno, jaké konkrétní právo má být do katastru zapsáno. V případě, že o zapisovaném právu rozhodl soud či jiný státní orgán, zahajuje se vkladové řízení bez návrhu.

Jak probíhá řízení? Katastrální úřad obeznámí účastníky řízení den po podání návrhu o tom, že byl doručen návrh na vklad a vyznačí plombu, že ohledně nemovitosti probíhá řízení. Učiní tak prostřednictvím doporučeného dopisu. Zákonná plomba je 20denní pro případné zpochybnění účastníky. Tato lhůta slouží jako štít proti podvodným návrhům. Stav řízení lze sledovat podle čísla jednacího přes výše zmíněnou internetovou aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí. Pokud katastrální úřad vklad povolí, vyrozumí pak opět účastníky řízení. Pokud nepovolí, vyzve účastníky k opravě návrhu. Proti rozhodnutí katastrálního úřadu se není možné odvolat, lze se však bránit žalobou u soudu.